duminică, 20 decembrie 2009

Fapte 4:5-31 - Înfruntând persecuţia!Creştinii Bisericii Primare nu aveau niciunul din avantajele cu care se laudă mulţi din creştinii Bisericii de azi. Nu aveau bugete mari „umflate” de donatori bogaţi. Pastorii nu aveau recomandările celor mai înalte şcoli şi nici trecere la persoanele politice influente din acea vreme. De fapt, majoritatea lucrătorilor creştini de atunci aveau un cazier „încărcat” şi nu ştiu dacă s-ar „descurca” uşor să intre în bisericile noastre, ca să nu mai vorbim de a le conduce!

Realitatea este că lucrul de care aveau parte de multe ori era... persecuţia! Erau socotiţi proscrişi, neînvăţaţi, eretici, o parie şi un pericol al societăţii! ... şi asta avea să fie o realitate prezentă şi continuă a Bisericii dealungul secolelor.

De ce? Pentru că aşa a spus Isus că o să fie viaţa Bisericii!

Ioan 16:33 – „... În lume veţi avea necazuri; dar curaj, Eu am învins lumea!”

Matei 5:10-12 – „10 Ferice de cei persecutaţi din pricina dreptăţii, căci a lor este Împărăţia Cerurilor! 11 Ferice de voi când oamenii vă insultă, vă persecută şi spun tot felul de lucruri rele, (minţind) împotriva voastră, din pricina Mea! 12 Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri! Căci tot aşa i-au persecutat şi pe profeţii dinaintea voastră!

Dar, cum au înfruntat ei această realitate? Cum au făcut faţă acestei opoziţii continue? Cum au făcut faţă ei persecuţiei?

Răspunsul la aceste întrebări ni-l oferă această porţiune a capitolului 4 din Fapte.
Petru şi Ioan ne rămân exemple şi la acest capitol şi avem de învăţat 3 lucruri esenţiale pentru noi personal şi ca Biserică a lui Cristos, a felului cum să facem faţă opoziţiei/persecuţiei de orice fel:

1. Apărarea Evangheliei (4:5-14) – Petru şi Ioan au ştiut cum să apere mesajul şi lucrarea Evangheliei.
2. Rugăciunea (4:23-31) - Chemarea Numelui lui Isus – Biserica din Ierusalim ştia că puterea ei sta în a striga la Dumnezeu care are toată puterea în cer şi pe pământ!
3. Opoziţia (4:15-22) – avem de învăţat şi de la persecutori – ei s-au opus Numelui lui Isus şi este important să ştim a identifica metodele opoziţiei.

1. Apărarea Evangheliei (4:5-14)

Contextul:
În Fapte 4:1, cu o zi în urmă, preoţii, comandantul gărzii Templului şi Saducheii au năvălit în Templu „foarte supăraţi de faptul că ei (Petru şi Ioan) dădeau învăţătură poporului şi vesteau în Isus învierea din morţi” (4:2).
Fiind seara, i-au aruncat în închisoare ca să fie judecaţi de Sinedriu a doua zi (4:3)
Duhul lui Dumnezeu însă lucra în inimile oamenilor celor ce văzuseră minunea vindecării ologului şi auziseră mesajul Evangheliei prin gura lui Petru şi Ioan (4:4).

vs.5-7 – Curtea de Judecată - era compusă din:
Marele Preot – împotriva Legii lui Dumnezeu, sistemul religios evreiesc devenise foarte corupt – astfel poziţia de Mare Preot era transmisă în familie. Când Ana a fost destituit din funcţie (6-15 d.Cr.), locul lui a fost ocupat de ginerele lui, Caiafa. De fapt 5 dintre fii lui Ana au ocupat această funcţie. Mare nepotist! (NEPOTÍSM(DEX) = faptul de a uza de autoritatea sau de influența personală în favoarea rudelor sau a prietenilor; promovare prin protecția rudelor și a prietenilor influenți.)

Sinedriul (menţionat în 4:15) – era de fapt „Curtea de judecată” formată din Farisei şi Saduchei – „bătrânii şi cărturari” (vs.5)
era acelaşi Sinedriu care-L judecase şi condamnase la moarte pe Isus.
era însărcinat cu protejarea credinţei/Legii evreieşti – asta însemna că trebuiau să verifice orice învăţător nou sau învăţătură nouă care apărea în ţară (conform Legii din Deuteronom 13)
faptul că aveau dreptul de a investiga nu le dădea dreptul să aresteze oameni nevinovaţi şi apoi să refuze cercetarea amănunţiţă a dovezilor.
Întrebarea lor a fost legală, dar evazivă! – au făcut orice că să nu recunoască faptul că avusese loc o minune – „în numele cui aţi făcut aceasta?” (vs.7b)

vs.8-14 – Apărarea lui Petru – răspunsul lui Petru la întrebarea „Prin ce putere sau în numele cui aţi făcut aceasta?” (vs.7b)

• În puterea Duhului Sfânt (vs.8a) – Petru a vorbit influenţat de puterea Duhului Sfânt. – Fapte 1:8 „voi veţi primi putere când va veni Duhul Sfânt peste voi şi-mi veţi fi martori în Ierusalim...”
De observat că Petru este umplut de Duhul pentru a răspunde Curţii de Judecată şi în 4:31, Petru împreună cu Biserica experimentează din nou umplerea cu Duhul – aceasta este o necesitate pt viaţa creştină şi de aceea ni se şi porunceşte „Fiţi plini de Duhul!” (Efes. 5:18b)
Ce diferenţă poate face Duhul Sfânt în viaţa unui om!

• Plină de curaj!(vs.8b-10) – să privim la curajul lui Petru!
Petru este respectuos – „Conducători şi bătrâni ai poporului”
Fără îndoială că ei îl cunoşteau pe omul vindecat şi îi dăduseră de milă
Petru este direct: „... acest om stă sănătos înaintea voastră în Numele lui Isus Cristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit şi pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi!”
Aceste cuvinte trebuie să fi tăiat inimile celor din Sinedriu – ei crezuseră că terminaseră cu acest profet din Nazaret, acum însă aceşti oameni spuneau la toată lumea că Isus este viu!
Aceste cuvinte au răsunat că o declaraţie de război! – mai ales faţă de Saduchei care nu credeau în înviere.

Demonstrată profetic (vs.11)
Petru este direcţionat de Duhul – Duhul îi dădea ce să spună, aşa cum le promisese Isus: Luca 21:12-15
12 Dar, înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi şi vă vor persecuta. Vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în închisori şi vă vor duce înaintea regilor şi înaintea guvernatorilor din pricina Numelui Meu. 13 Vi se va da astfel prilejul să fiţi mărturie înaintea lor. 14 Hotărâţi-vă deci în inimile voastre să nu vă pregătiţi mai dinainte apărarea! 15 Căci Eu vă voi da cuvinte şi o înţelepciune căreia nici unul din potrivnicii voştri nu i se va putea opune şi n-o va putea contrazice!
Petru citează Ps. 118:22 – referinţă mesianică (Mat.21:42; 1 Pe.2:4-8) prin care Petru le arată că:
a. Membrii Sinedriului erau „zidarii”
b. Isus este „piatra din capul unghiului” respinsă de ei
Petru le dă Evanghelia (vs.12)
Isus este singurul Salvator! – El este singurul care ne poate vindeca deplin (cuv. „mântuiţi” este grec. „sozo” = a face întreg, a elibera deplin)
2. Opoziţia (4:15-22) – este una din reacţiile la Evanghelie
A avut o problemă (vs.13-14) – dovada vie a lucrării lui Dumnezeu
Au văzut curajul şi dovezile de necombătut ale apostolilor (vs.13a)
Au recunoscut puterea lui Isus (vs.13b)
Au văzut vindecarea completă a omului care era prezent acolo (vs.14)
A luat o decizie (vs.15-18) – să-i ameniţe să se oprească din mărturisit
N-a avut succes (vs.19-22) – nu i-au putut opri pe Petru şi Ioan
Petru şi Ioan cunoşteau de cine să asculte mai mult (vs.19)
Petru şi Ioan fuseseră marcaţi de Isus (vs.20)

3. Rugăciunea (4:23-31)
Într-o lume care se depărtează cu repeziciune de Dumnezeu şi este tot mai împotrivitoare Evangheliei adevărate, este vital să înţelegem de unde vine puterea Bisericii lui Cristos. Biserica Primară a stiut cum să se roage astfel încât Dumezeu a lucrat cu putere în lumea lor. Iată cum a fost rugăciunea lui Petru împreună cu Biserica de atunci:

Ei au recunoscut suveranitatea lui Dumnezeu (vs.24b) – Dumnezeu este în control!
El este Creatorul Atotputernic şi controlează totul în lumea aceasta!
Trebuie să ne amintim pentru cine trăim şi pentru cine lucrăm.

Ei au înţeles planul lui Dumnezeu (vs.25-28)
Ei s-au rugat citând Cuvântul lui Dumnezeu

Ei au cerut curaj să înfrunte persecuţia! (vs.29-30)
Nu ca să scape de persecuţie
Nu s-au rugat împotriva persecutorilor – „omoară-i Doamne!”
Ei au cerut curaj să fie martori ai lui Cristos
Ei au cerut ca Dumnezeu să lucreze

Ei au fost umpluţi de Duhul Sfânt (vs.31)
Dumnezeu a răspuns acestei rugăciuni – rugăciunea pt curaj
Umplerea cu Duhul Sfânt dă putere de mărturisi cu autoritate şi curaj.
Umplerea cu Duhul Sfânt este o necesitate pt viaţa creştină.

În faţa persecuţiei şi adeversităţilor, Dumnezeu vrea să APĂRĂM Evanghelia.

1 Petru 3:15 - „Fiţi întotdeauna pregătiţi să răspundeţi oricui vă întreabă despre motivul nădejdii care este în voi, 16 dar cu blândeţe şi cu teamă, având o conştiinţă bună, pentru ca, în ceea ce sunteţi vorbiţi de rău, cei ce vă defăimează să fie făcuţi de ruşine datorită purtării voastre bune în Cristos.”

În faţa persecuţiei şi adeversităţilor, Dumnezeu vrea să ne STRIGĂM la EL – puterea de a mărturisi vine de la El şi puterea Lui este ceea ce va schimba oamenii cărora le vom mărturisi Evanghelia. RUGĂCIUNEA este acel lucru de care avem nevoie cel mai mult în zilele acestea.

Când Spurgeon a fost întrebat despre succesul lucrării sale, el răspuns simplu „Oamenii mei se roagă pentru mine!”
Sfântul Augustin a spus „Roagă-te ca şi cum totul depinde de Dumnezeu, şi lucrează ca şi cum totul depinde de tine.”

Studiu: Florin Enescu

1 comentarii:

Azi din carul plin cu stele
S-a desprins una din ele
Şi în talerul de-oglindă
Clinchet argintiu colindă,
Flori de nea încep să ningă
Tandru ramuri să atingă
Mii de fluturi vin în roi
Şi se joacă-n gând cu noi!

Uităm ani să socotim
Gândul vesel, ochi senin
Grijile fac nouă păgubi
Iartă prinde pe-a iubi,
Vin din cer îngeri minunii
Stea să pună-n cerc cununii
Rază-n rugul bland al rugii
Cum podoabe pus-au fulgii!

Şi, pe cer un car de stele
Veşnic vreau una din ele
Nopţii prag să trec cântând
Cu lumină pe o rază de colind,
Vechiul ler să-i prind profiră
Lerui-ler, lerui firele deşiră
Bucuriei să-i deschidă tainic
Ochiul …să colind la focul veşnic!

Asta stare să rămână şi la anul
Doar poveri cum este …fulgul
Şi în suflet zurgălăi de bucurie
Cum copilul când primeşte jucărie,
Zâmbetul să te-aline, să te cheme
Din ascunsa primăvară să te-ndemne
Om frumos, fă din iarnă noi ferestre
Ce-or să-ţi fie în cununa …o poveste

Trimiteți un comentariu

ÎMPARTE

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More