luni, 26 octombrie 2009

Biserica – Viţa şi Mlădiţele

Text: Ioan 15:1-11Acest pasaj face parte dintr-o serie de capitole (cap.14-17) ce reprezintă o conversaţie continuă lui Isus cu ucenicii Săi. Avem aici o porţiune foarte intimă unde Isus îşi descoperă inima Sa, planurile şi scopurile Sale faţă de ucenicii săi apropriaţi. El le spune că avea să îi părăsească curând, un lucru destul de tulburător şi de neînţeles pt ei, deşi îi încurajează că avea să le trimită Duhul Sfânt care să fie cu ei până la sfârşit.

În cap. 15:1, Isus spune „Eu sunt adevărata viţă...” iar în vs.5 mai spune odată „Eu sunt Viţa iar voi sunteţi mlădiţele...” – aceasta este ultima dată când Isus foloseşte această formulă de exprimare „EU SUNT” – prin aceasta Isus se identifică cu Dumnezeul lui Israel care se descoperise lui Moise în rugul aprins ca fiind „Eu sunt”.

De 8 ori Isus spune în Ev. Lui Ioan cuvintele „Eu sunt” – „Eu sunt Pâinea vieţii” (6:35), „Eu sunt Lumina lumii” (8:12), „Eu sunt Poarta oilor” (10:9), „Eu sunt Păstorul cel Bun” (10:11), „Eu sunt Învierea şi Viaţa” (11:25), „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (14:6) şi cel mai clar Isus spune aceste cuvinte în Ioan 8:58 când spune „Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte să se fi născut Avraam, Eu sunt!” – declarând clar că El este Dumnezeu.

Însă aici Isus spune ultima dată „Eu sunt adevărata Viţă...”(15:1). El se pune în contrast cu naţiunea Israel, arătându-le ucenicilor Lui că El este ADEVĂRATA VIŢĂ care contează!

Cultivarea viilor era importantă pentru viaţa şi economia Israelului. Spre exemplu, o viţă de soi ales împodobea templul lui Irod. Când Isus a folosit această imagine nu a fost ceva nou, ci un lucru foarte familiar fiecărui evreu.

De fapt viţa era simbolul poporului Israel şi Dumnezeu se referă la Israel ca fiind viţa cea mai aleasă (Isaia 5:1-7). Acest simbol era imprimat pe moneda lor, sculptat pe sinagogilor lor şi pe uşa Templului din Ierusalim. Simbolul reprezenta scopul acestei naţiuni de a aduce roadă pentru Dumnezeu. Dar, ei nu au adus rod pentru Dumnezeu! Poporul acesta s-a depărtat de Dumnezeu şi nu a mai trăit pentru El, deşi a avut totul la dispoziţie ca să fie ceea ce trebuia!
Isaia 5:2-4 „2 A săpat-o, a curăţat-o de pietre şi a sădit în ea cele mai alese viţe. I-a zidit un turn de pază şi i-a săpat un teasc. Apoi a aşteptat să facă struguri buni, dar ea a făcut struguri sălbatici. 3 «Acum, voi, locuitori ai Ierusalimului şi bărbaţi ai lui Iuda, judecaţi între Mine şi via Mea. 4 Ce-ar fi trebuit să mai fac viei Mele şi nu i-am făcut? De ce a făcut struguri sălbatici când Eu am aşteptat să facă struguri buni?”
Isaia 5:7 “Via DOMNULUI Oştirilor este casa lui Israel, iar bărbaţii din Iuda sunt grădina desfătării Sale. El se aştepta la judecată dreaptă, dar a văzut vărsare de sânge; se aştepta la dreptate, dar a auzit strigăt de durere.”

Deci, Isus vorbeşte aici despre Naţiunea Israelului – trecutul şi viitorul ei. De fapt Isus prezintă acest adevăr cel mai clar prin Pilda Viticultorilor relatată de Matei în Ev. Sa – Mat.21:33-46

“33 Ascultaţi o altă pildă: Era un om, proprietar de pământ, care a plantat o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea şi a construit un turn de pază. Apoi a arendat-o unor viticultori şi a plecat într-o călătorie. 34 Când s-a apropiat vremea roadelor, i-a trimis pe sclavii săi la viticultori, ca să-i ia partea cuvenită din roade. 35 Viticultorii însă i-au apucat pe sclavii lui şi pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. 36 A trimis din nou alţi sclavi, mai mulţi decât primii, dar şi cu aceştia au făcut la fel. 37 La urmă l-a trimis la ei pe fiul său, spunându-şi: „Pe fiul meu îl vor respecta!“ 38 Dar viticultorii, când l-au văzut pe fiul, şi-au zis între ei: „Acesta este moştenitorul! Haideţi să-l omorâm şi să-i luăm moştenirea!“ 39 Şi l-au apucat, l-au scos afară din vie şi l-au omorât. 40 Aşadar, când va veni stăpânul viei, ce le va face el acelor viticultori? 41 Ei au răspuns: – Pe ticăloşii aceia îi va nimici printr-o moarte groaznică, iar via o va arenda altor viticultori care la vremea potrivită îi vor da partea cuvenită din roade. 42 Isus i-a întrebat: – N-aţi citit niciodată în Scripturi că:„Piatra pe care au respins-o zidarii a devenit piatra din capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri!“? 43 De aceea vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. 44 Cel ce cade peste această piatră va fi sfărâmat în bucăţi, iar pe acela peste care cade ea, îl va zdrobi. 45 Când conducătorii preoţilor şi fariseii au auzit pildele Lui, au înţeles că Isus vorbeşte despre ei. 46 Ei au căutat să-L prindă, dar le-a fost frică de mulţimi pentru că acestea Îl considerau profet.”

În Apocalipsa 14 :14-20 – ne se vorbeşte despre o vie viitoare – „via pământului” – simbol al sistemului lumii fără Dumnezeu, copt gata pentru judecata lui Dumnezeu.
“14 Apoi m-am uitat şi iată că era un nor alb, iar pe nor şedea „Cineva Care era ca un fiu al omului“. Avea pe cap o coroană de aur, iar în mână avea o seceră ascuţită. 15 Un alt înger a ieşit din Templu, strigând cu glas puternic Celui Ce şedea pe nor: „Trimite secera Ta şi seceră, întrucât a sosit ceasul să seceri, pentru că recolta pământului este coaptă!“ 16 Cel Ce şedea pe nor şi-a aruncat secera pe pământ şi pământul a fost secerat.
17 Un alt înger a ieşit din Templul din cer, având şi el o seceră ascuţită. 18 Un alt înger, care are autoritate peste foc, a ieşit de la altar şi a strigat cu glas puternic către cel ce avea secera ascuţită: „Trimite secera ta ascuţită şi culege ciorchinii de struguri ai viei pământului, pentru că strugurii ei sunt copţi!“ 19 Îngerul şi-a aruncat secera pe pământ, a cules via pământului şi a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. 20 Teascul a fost călcat în picioare în afara cetăţii şi din teasc a ieşit sânge până la zăbalele cailor, pe o distanţă de o mie şase sute de stadii.”

În Ioan 15, Isus este via prezentă – o imagine a Bisericii Sale care avea s-o sădească în curând.

Deci contextul este destul de evreiesc aici! Isus vorbeşte ucenicilor Săi evrei despre situaţia poporului Său, din care ei făceau parte şi cu care Dumnezeu avea planuri, dar le arată ce se va întâmpla cu ei acum. Astfel Isus este VIŢA ADEVĂRATĂ... El este întruchiparea planului Tatălui, care este vierul menţionat aici. El este Viţa care aduce roadă!
Înţelegerea contextului evreiesc ne va ajuta însă să înţelegem corect ce ne învaţă Isus aici şi ce şi cum anume să aplicăm în viaţa noastră.
vs.2a - „El taie din Mine orice mlădiţă care nu aduce rod....” – Isus se referă la ceea ce Dumnezeu (Vierul) a făcut cu Naţiunea Israelului – curând (anul 70 d.Cr) acest lucru avea să se împlinească istoric – ei aveau să omoare pe Fiul Vierului şi Dumnezeu avea să-i „taie” - „Pe ticăloşii aceia îi va nimici printr-o moarte groaznică, iar via o va arenda altor viticultori care la vremea potrivită îi vor da partea cuvenită din roade.”(Mat.21:41)
este important să nu aplicăm aceste lucruri Bisericii sau vieţii credinciosului.

vs.2b - „şi curăţă orice mlădiţă care aduce rod, ca să aducă şi mai mult rod.”

Aceasta este partea care se aplică Bisericii, nouă fiecărui credincios în relaţia personală cu Isus.
„curăţă” – fenomenul curăţirii este procesul îndepărtării părţilor neproductive sau chiar productive ale unei viţe; este îndepărtarea părţilor bolnave ale unei viţe;
Scopul curăţirii este să formeze şi să direcţioneze dezvoltarea viţei pentru a fi sănătoasă şi a produce multă roadă, sau roadă de calitate!
Tipuri de curăţare: un viticultor expert îşi aplică tehnica în patru feluri deosebite: 1) pentru a îndepărta ceea ce este mort sau pe moarte; 2) pentru a face ca lumina soarelui să ajungă la toate ramurile care au struguri; 3) pentru a face să aibă struguri mai mari şi cât mai mulţi; şi 4) pentru a încuraja apariţia de noi roade.
Ca şi mlădiţe în via lui Isus, trecem prin timpuri de curăţare! Aceste timpuri nu sunt uşoare pentru noi! Procesul curăţirii este dureros şi chiar greu de înţeles!
Dumnezeu poate să ne curăţe de păcat dacă este vreo trăire în păcat în viaţa noastră.
Dumnezeu poate să taie, doar pt că vrea să dăm roadă mai multă!
Dumnezeu poate să ne cureţe pentru că am „îmbătrânit” – am intrat în rutină, în religiozitate,
Dumnezeu poate să ne taie doar ca să ne planteze în altă parte!
Deşi toate aceste procedee sunt dureroase, ele nu aduc decât multă roadă pentru gloria lui Dumnezeu în viaţa noastră personală şi ca şi Biserică a Sa!
Să ne uităm în viaţa noastră personală şi ca Biserică şi să înţelegem ce face Vierul.
Să avem inimi curate – asta este datoria noastră!

Cum facem ca să fim curaţi?
vs. 3 - „Acum voi sunteţi curaţi din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus.”
Dacă vrem să ştim şi să înţelegem cum suntem şi ce face Vierul în viaţa noastră, trebuie să citim „Manualul vierului” (ediţia completă).

Este periculos să privim şi să căutăm răspunsuri în altă parte!
Este sănătos şi spre binele nostru să întrebăm şi să ascultăm de Vier!

Psalmul 119:9 - „Cum îşi va păstra tânărul curată cărarea? Păzind Cuvântul Tău.”
Efeseni 5:25-26 - „... aşa cum Şi-a iubit Cristos Biserica! El S-a dat pe Sine pentru ea, 26 ca s-o sfinţească curăţind-o prin spălarea cu apă, prin Cuvânt...!”
Evrei 12:5-6 - „Fiul meu, nu dispreţui disciplina Domnului, nu te descuraja când eşti mustrat de El, pentru că Domnul îl disciplinează pe cel care-l iubeşte şi pedepseşte pe orice fiu pe care-l primeşte.”

vs.4 – „Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămâne în voi! Aşa cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi, dacă nu rămâneţi în Mine.”

IMPORTANŢA RELAŢIEI dintre VIŢĂ şi MLĂDIŢE – o RELAŢIE PERSONALĂ şi VITALĂ!
Cuvântul cheie este ”rămâneţi” (folosit de 11 ori în vs.1-11) – înseamnă a continua/păstra relaţia cu scopul de a fi productiv!
Este principiul UNITĂŢII ŞI COMUNIUNII care l-am întâlnit şi în alte imagini ale Bisericii: trupul şi membrele (1Cor.12), mireasa şi mirele (Efes.5:25-33), oile şi păstorul (Ioan 10).
Cu cât înţelegem mai devreme adevărul că noi suntem mlădiţe în Isus, cu atât de repede ne vom cunoaşte dependenţa noastră de El.

vs.5-11 - Cum ştim/recunoaştem că rămânem în El?
Prezenţa sau lipsa rodului (vs.5)
Evidenţa procesului de curăţare care o face Vierul (vs.6, 2b)
Răspunsul lui Dumnezeu la rugăciuni (vs.7)
Gloria este adusă lui Dumnezeu (vs.8)
Experimentarea dragostei lui Dumnezeu (vs.9)
Ascultarea de Dumnezeu (vs.10)
O viaţă de bucurie deplină (vs.11)

Elementele rămânerii: închinarea, citirea şi meditarea în Cuvânt, rugăciunea, slujirea jertfitoare.

Despre roade

Adesea între creştini se vorbeşte despre „rezultate” ca fiind ce se aşteaptă de la un creştin, dar acesta nu este tocmai un concept creştin/biblic. O maşină produce rezultate, la fel şi un robot dă rezultate, dar este nevoie de un ceva cu viaţă care să producă „roade”! Este nevoie de timp şi muncă pentru a produce roade, iar o recoltă bogată nu vine peste noapte!

De asemenea, trebuie să ne amintim că mlădiţele nu mănâncă roadele, ci alţii! Nu trebuie să producem roade pentru mulţumirea noastră, ci pentru a sluji pe alţii. Noi trebuie să hrănim pe alţii prin roadele noastre.
Proverbe 10:21 - „Buzele celui drept hrănesc pe mulţi…”

Biblia menţionează câteva feluri de „roade”:
Aducem roadă atunci când câştigăm oameni pt Cristos (Rom.1:13)
Noi suntem parte din recolta lui Dumnezeu (Ioan 4:35-38)
Dacă creştem în sfinţenie şi ascultare înseamnă că aducem roadă (Rom.6:22)
Pavel numeşte dărnicia creştină ca fiind un rod al unei vieţi dedicate (Rom.15:28)
„Roada Duhului” este caracterul creştin care aduce glorie lui Dumnezeu şi-L face pe Cristos real oamenilor (Gal.5:22-23)
Faptele bune şi creşterea în cunoaşterea lui Dumnezeu sunt rodire spirituală (Col.1:10)
Lauda care vine din inimile şi buzele noastre este o roadă spre gloria lui Dumnezeu (Evrei 13:15)

Multe din aceste lucruri pot fi falsificate de firea noastră păcătoasă, dar până la urmă totul iese la iveală, pentru că doar „roada din Isus” nu se strică!

Ca şi Biserică, fiind MLĂDIŢE în VIŢĂ avem privilegiul de a RĂMÂNE ÎN EL şi responsabilitatea de a ADUCE ROADĂ pentru gloria Lui.

Studiu:Florin Enescu

1 comentarii:

“Tu nu îti apartii tie - tu ai fost rãscumpãrat(ã) cu un pret. Tu ai fost ales (aleasã) sã fii luat(ã) în cãsãtorie de Christos. Iar Duhul lui Dumnezeu a fost trimis sã-ti descopere tie adevãrul care te va elibera de iubirea a orice altceva. Adevãrul va rupe orice sclavie a pãcatului si se va ocupa de toatã necredinta. Cãci tu nu esti din aceastã lume; tu te indrepti cãtre o întâlnire glorioasã cu Cel ce te va lua în cãsãtorie, pregãtit(ã) fiind de a fi gata de cina de la cãsãtorie Sa. Toate lucrurile sunt acum gata si te pregãtesc! Eu vreau sã te prezint fãrã patã, cu o dragoste fierbinte în inimã–ti pentru El".

Trimiteți un comentariu

ÎMPARTE

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More